OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agro-Biznes Sularz i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w ul. Myśliborska 56, 66-400 Gorzów Wlkp. reprezentowana przez
Wspólników.
2. W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących
a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych:
1) pisemnie: ul. Myśliborska 56, 66-400 Gorzów Wlkp.;
2) telefonicznie: 95 7314 224;
3) za pośrednictwem poczty elektronicznej: tomasz.mikolajczak@agro-biznes.pl
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu wykonania
zadań własnych lub przyjętych przez Agro-Biznes Sularz i Wspólnicy spółka jawna w wyniku umów.
2. Pozyskane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 lub art. 9 RODO.
3. Odbiorcami pozyskanych przez Administratora Pani/Pana danych osobowych mogą być
podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia
przetwarzania danych.
4. Przekazywanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do państwa trzeciego (spoza
obszaru UE) lub organizacji międzynarodowej  odbywać się będzie zgodnie
z zapisami Rozdziału V RODO.
5. Pozyskane Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
osiągniecia celu, o których mowa w pkt. 3, dla którego zostały zebrane lub przez
okres wskazany w Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym);
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo do przenoszenia danych osobowych;
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli ma to
uzasadnienie i nie jest sprzeczne z przepisami prawa;
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody,
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

Powrót »

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź